Политика по качество

​​

ДЕКЛАРАЦИЯ
от ръководството на фирма Роми - Дент ООД, относно политиката по качество

Фирма Роми - Дент ООД има опит във вносът, търговията и сервиза на стоматологични инструменти, апаратура и консумативи. За обезпечаване доверието на нашите клиенти и партньори, ръководството на фирмата декларира, че:

1. Гарантира извършването на вносът, търговията и сервиза на стоматологически инструменти, апаратура и консумативи чрез документиране, внедряване, поддържане и ефективно функциониране на Система за управление на качеството, съответстваща на БДС ЕN ISO 9001:2015.

 

 

2. Осигурява необходимите ресурси за ефективно функциониране на Системата за управление на качеството и за нейното постоянно подобряване.

3. Осигурява приоритет на качеството при планирането и спазването на установените показатели и параметрите на процесите през всички етапи на извършването на вноса, търговията и сервиза на стоматологични инструменти, апаратура и консумативи с цел изпълнение изискванията и очакванията на клиентите, както и нормативните и законови разпоредби в Р. България.

4. Провежда максимално ефективен контрол по отношение качествените показатели на използваните външни доставчици чрез прилагане на строг контрол на качеството на работата им.

5. Повишава нивото на технологичната дисциплина .

6. Създава комфорт на клиентите по отношение условията и организацията на работа с тях.

7. Осигурява специализиран контрол на качеството и действието на Системата за управление на качеството.

8. Провежда иновационна политика, насочена към повишаване надеждността на процесите и качеството на предлаганите услуги и продукти.

9. Осигурява необходимите ресурси за мотивацията и обучението на персонала и осигурява квалифицирани лица за съответните работни места.

10. Провежда ежегоден преглед на Системата за управление на качеството и взема решения за нейното подобряване на базата на резултатите от наблюденията и измерванията и анализа на данните и резултатите от тях.

11. Анализира постигнатите резултати по подобряване на качеството с цел добиване на увереност за нейната ефикасност и ефективност.

12. Осигурява контрол и преразглеждане, когато е необходимо, на политиката по качеството за постигане на непрекъснатото й съответствие с целите по качеството.

13. Осигурява разгласяване и разясняване политиката на Роми - Дент ООД в областта на качеството сред персонала и прилагането й на всички равнища.

14. Гарантира спазване на приложимите закони, нормативни актове и стандарти, свързани с дейността на фирмата.

 

Contact Us

02 971 9838
0889 294 475
0885 443 733

office@romy-dent.com

Facebook