Общи условия

OБЩИ УСЛОВИЯ НА РОМИ – ДЕНТ ООД 

за използване на електронен магазин www.romy-dent.com

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Електронен магазин е базирана в интернет пространството платформа, предлагаща на потребителите да сключат договор за покупко – продажба и доставка на предлаганите в нея стоки.

Доставчик е всяко физическо или юридическо лице, продаващо стоки или предоставящо услуги. Под думата доставчик на интернет адрес  www.romy-dent.com следва да се разбира Роми – Дент ООД.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Роми – Дент ООД, с ЕИК 130234113, със седалище и адрес на управление: София 1113, ул. Прелом 8, партер, представлявано от  Чавдар Косев в качеството му на Управител, наричано по-долу за краткост “доставчик“ и клиентите/ потребителите на електорнен магазин www.romy-dent.com, наричан по-долу „електронния магазин“.

Електронният магазин е предназначен за лекари по дентална медицина.

Настоящите условия са обвързващи за всички потребителите, които с натискането на бутона се съгласяват с тях изцяло като се задължават да ги спазват.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Информация за доставчика, изисквана съгласно Закона за електронната търговия Закона за защита на потребителите:

 

Име на фирмата: Роми – Дент ООД

Адрес на седалище и адрес за кореспонденция: София 1113, ул. Прелом 8, партер

Електронна поща: office@romy-dent.com     

Търговски регистър: ЕИК 130234113

Регистрация по ЗДДС: BG 130234113

Идентификационен номер в Регистър за администраторите на лични данни: 109872

           

            Надзорни органи:

- Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. Иван Евстатиев Гешов 15

Тел.: 02/ 940 20 46

Факс: 02/ 940 36 40

E-mai: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

- Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, пл. Славейков 4А, ет. 3, 4 и 6

Тел.: 02/ 980 25 24

Факс: 02/ 988 42 18

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт:  www.kzp.bg

 

1.2 Обработка на лични данни в съответствие с GDPR

1.2.1 Доставчикът използва предоставените лични данни само за целите на регистрацията в електронния магазин, когато това е необходимо съгласно Общите условия.

1.2.2 Предоставяните от потребителите/клиентите: име, фамилия, адрес, електронна поща, телефон, населено място е задължително условие за регистрация в електронния магазин.

1.2.3 Личните данни се обработват в съответствие с приложимия български ЗЗЛД, за период, не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които те се обработват.

1.2.4 Доставчикът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на предоставените ѝ лични данни. Доставчикът отговаря за защита на обработваните от него лични данни освен в случаите на: непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

1.2.5 Потребителите/клиентите, които предоставят своите лични данни имат право да получат достъп до собствените им лични данни, по всяко време да поискат от доставчикът да заличи или коригира личните им данни, като изпратят молба за заличаване/коригиране на електронната поща на доставчика (office@romy-dent.com), която следва да съдържа: име, адрес, електронна поща за кореспонденция, както и други данни за идентифициране.

1.2.6 С регистрирането си в електронния магазин и при поръчка, с избирането на бутон “I have read and agree to the Общи условия”, потребителите/клиентите декларират, че са прочели, запознати са и се съгласяват със съдържанието на настоящите Общи условия, при попълване на регистрационната форма, предоставят своите лични данни доброволно, запознати са с целите, характера и условията на предоставяне и обработване на личните им данни и изразяват доброволното си съгласие личните им данни да бъдат обработвани от доставчика съобразно условията, посочени в този раздел.

1.3. При посещение и използване на електронния магазин www.romy-dent.com , независимо дали потребителят/клиентът сам е изписал адреса на електронния магазин или е достигнал до него от друго пренасочване (линк),потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.4. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на данните му за осъществяване на поръчка, се извършва чрез съхранените на информация като, име на потребителя, адрес, телефон, електронна поща и др.

1.5. Потребителят/Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че е сключен договор за покупко-продажба.

1.6. Доставчикът запазва правото си на отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица, доставчикът уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез обаждане на посочения телефонен номер или изпращане на съобщение до посочения от потребителя/клиента адрес на електронна поща. В случай, че е направен превод по сметката на доставчика, потребителят/клиентът ще може да избира между възстановяване на сумата или отказ от поръчката, или заместваща поръчка.

1.7. Закупувайки от електронния магазин Вие(потребителите/клиентите) сключвате договор от разстояние. Договорът се сключва на български език, а плащанията  ще  бъдат  извършвани в   български левове с включена в цената ДДС.

2. ДОСТАВКА

2.1.След получена поръчка, потребителят/клиентът ще бъде потърсен по телефона за потвърждение на поръчката и допълнителна информация относно цената и срока на доставката.

2.2. Получаването на стоката може да бъде осъществено;

·         на място - в магазина на фирма Роми – Дент ООД, на адрес: София 1113, ул. Прелом 8, офис партер;

·         При поръчка над 50,00 лева с ДДС доставката за гр. София е безплатна и се извършва от куриер на фирма Роми – Дент ООД;

·         За останалата част на страната, доставката е безплатна само за поръчки на стойност над 250,00 лева с ДДС и се извършва от външна куриерска фирма.

2.3. След предаване на стоката на външна куриерска фирма, доставчикът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Доставчикът не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

2.4. След доставка, стоките следва да бъдат прегледани от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на доставчика. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, доставчикът не носи отговорност.

2.5. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

3. ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИЯ, ГАРАНЦИЯ

3.1. Потребителят/клиентът има право да се откаже от поръчка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя/клиента или от трето лице, различно от куриера. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че не е нарушена оригиналната опаковка на поръчаната стока, липсват следи от употреба и стоката е в търговския вид. Стоката  трябва да бъде върната, придружена с всички документи, които са получени заедно със стоката, на адрес: гр.София 1113, ул. Прелом 8, офис партер, за фирма Роми – Дент ООД. Транспортните разходи при връщане на продукта са за сметка на потребителя/клиента. Крайният срок се счита за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на доставчика преди изтичането на 14-дневния срок. Сумата за заплатената отказана стока следва да бъде възстановена на потребителя/клиента не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ, в случай че всички условия са спазени. При неспазени условия, стоката се изпраща обратно на същия адрес, от който е получена, отново за сметка на потребителя/клиента.

3.2. При несъответствие между поръчаната от потребителя/ клиента и доставената от доставчика стока, потребителят/ клиентът има право да предяви рекламация като поиска от доставчика да замени стоката в съответствие с поръчаното. Рекламацията може да бъде заявена до 30 дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти - при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им, ако има такава.

3.3. Доставчикът предоставя гаранционен документ за закупената от потребителя/клиента стока. В документа са описани: адрес и телефон за предявяване на претенция по гаранция, гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока и всякаква допълнителна информация.

3.4. За гаранционен срок се счита срокът, посочен от производителя, или изрично упоменат срок от доставчика в други случай. При повреда или неизправност, която не е възникнала в резултат на неправилна експлоатация, стоките се ремонтират в случай, че това е възможно или се изпращат за отстраняване на повредата при производителя, за сметка на доставчика.

3.5. Потребителят/клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатена сума, ако стоката вече е била заменена с нова или е бил извършен ремонт.

3.6. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Роми – Дент ООД и потребител/клиент следва да бъдат разрешавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентните органи и разрешавани в съответствие с  българското законодателство.

4. ЦЕНИ

4.1. Цените в електронния магазин: www.romy-dent.com са в български лева, с включено ДДС и не включват транспортни разходи.

4.2. Роми – Дент ООД си запазва правото на промяна на цените и като при всяка актуализация на цените в сайта ще бъде обявявана последна актуализация.

4.3. При потвърждение на поръчката, потребителят/клиентът ще получи информация за актуалните цени.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

5.1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на електронния магазинаwww.romy-dent.com.

5.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

5.3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице, чрез използване на потребителското му име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява доставчика за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

5.4.  Всеки потребител/клиент на електронния магазин се задължава: да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост и право на интелектуална собственост, да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и етиката при ползване на предоставяните от Роми – Дент ООД стоки и услуги, да уведомява доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги и стоки, да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер и други злоумишлени действия.

5.5.  Потребителят/клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

6.1. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги и стоки.

6.2. Доставчикът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.romy-dent.com

6.3. Доставчикът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на доставчика да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.romy-tech.com . 

6.4. Доставчикът, след получаване на плащането, се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

6.5. Доставчикът  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

6.6. Информацията по предходната точка може да бъде използвана от доставчика за разпространяване на информация за промоции, нови продукти и други, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя/клиента. Доставчикът събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които доставчика ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

7. ИЗМЕНЕНИЯ

7.1 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от доставчика. Доставчикът се задължава да уведомява потребителите/клиентите за промените в Общите условия. Преди финализирането на всяка поръчка, потребителят/клиентът избира квадратче “I have read and agree to the "Общи условия“, с което изрично и безусловно заявява, че е съгласен с условията за използване на електронния магазин на Роми – Дент ООД.

 

Contact Us

02 971 9838
087 914 9412 | 0889 294 475
088 923 5449 | 0885 443 733

office@romy-dent.com

Facebook